Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Πώς θα ανοίξει η αγορά φυσικού αερίου


Στο 20% αυξάνεται, σταδιακά, από το νέο έτος και έως το 2020 το ποσοστό των δημοπρατούμενων...


 ποσοτήτων φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ επί του συνόλου των ποσοτήτων που διακινεί η εταιρεία, ενώ τίθενται και συγκεκριμένα ποσοτικά όρια που θα μπορεί να δεσμεύει η εταιρεία στις πύλες εισόδου του καυσίμου. Τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία σχετίζονται με το άνοιγμα της αγοράς φ.α. αποτελούν προτάσεις της ΔΕΠΑ προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού και έγιναν ομοφώνως αποδεκτά, καθόσον συνιστούν δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η ΔΕΠΑ έναντι της ανεξάρτητης αρχής στο πλαίσιο μνημονιακών υποχρεώσεων.

Nέο ρυθμιστικό πλαίσιο
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την εισήγηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου για την αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που διατίθενται μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών και την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος, εν όψει και της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας. Ομοίως και την τροποποίηση των επιμέρους όρων που έχουν τεθεί στη ΔΕΠΑ αναφορικά με τη δέσμευση δυναμικότητας στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος Φ.Α. και, ακολούθως, την επανεξέταση της σχετικής δέσμης δεσμεύσεων, με γνώμονα την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών μετάβασης στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατανομή δυναμικότητας στα σημεία διασύνδεσης και για τη διαχείριση συμβατικής συμφόρησης (βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 984/2013 και 715/2009 αντιστοίχως).
Πιο αναλυτικά, οι νέες δημοπρατούμενες μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσότητες αυξάνονται κλιμακωτά ως εξής: 16% το 2017, 17% το 2018, 18% το 2019 και 20% το 2020. Κάθε συμπληρωματική δημοπρατούμενη ποσότητα, πέραν δηλαδή της τρέχουσας ποσότητας που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής ποσότητας που η ΔΕΠΑ προμήθευσε τους πελάτες της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, θα κατανέμεται σε προμηθευτές. Στο τρέχον μερίδιο 10% της δημοπρατούμενης ποσότητας, το ποσοτικό κατ’ ανώτατο όριο συμμετοχής ανά υποψήφιο αγοραστή αυξάνεται από 15% σε 20%.
Στο μερίδιο της συμπληρωματικής δημοπρατούμενης ποσότητας δεν τίθεται ανώτατο όριο συμμετοχής ανά υποψήφιο αγοραστή. Οι προμηθευτές και οι πελάτες της ΔΕΠΑ θα έχουν ίση μεταχείριση όσον αφορά στην ευελιξία της χρήσης του αερίου που αγοράζεται. Κάθε τροποποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος διάθεσης φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, το οποίο έχει διάρκεια έως το 2022 (βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί). Από τον υπολογισμό των ως άνω δημοπρατούμενων ποσοτήτων θα εξαιρούνται οι πωλήσεις φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ εκτός Ελλάδος.

Σύσταση ενιαίας αγοράς
Την ίδια ώρα η ΔΕΠΑ δεσμεύεται ότι μετά τη σύσταση της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού Αερίου (ΕΑΦΑ) θα συνεχίσει να προσφέρει προς πώληση σε ετήσια βάση, μέσω της ΕΑΦΑ, ποσότητα φυσικού αερίου στα ως άνω ποσοστά, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου που ήθελε διαμορφωθεί τότε και άνευ περαιτέρω εμπλοκής της στις διαδικασίες και τα κόστη διενέργειας δημοπρασιών. Για το διάστημα έως τη σύσταση της ΕΑΦΑ, το κόστος διενέργειας δημοπρασιών θα αναθεωρηθεί, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, ώστε να περιλαμβάνει τυχόν κόστη που θα προκύπτουν από το αναθεωρημένο καθεστώς διενέργειας δημοπρασιών. Το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα επανεξεταστεί έπειτα από σχετικό αίτημα της ΔΕΠΑ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, όταν το μερίδιο αγοράς της ΔΕΠΑ μειωθεί κάτω από 60%.

Σημεία διασύνδεσης και δέσμευση δυναμικότητας
Σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόσβασης σε σημεία διασύνδεσης και τη δέσμευση δυναμικότητας τονίζεται ότι με προηγούμενη απόφαση (551/2012) η ΔΕΠΑ έχει δεσμευθεί να δίδει προτεραιότητα σε τρίτους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές ή πελάτες της, όσον αφορά οιαδήποτε μελλοντική επιπλέον δυναμικότητα στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ και, συναφώς, να μη συμμετέχει σε δέσμευση νέας δυναμικότητας που θα προκύψει από οποιαδήποτε αναβάθμιση των δυναμικοτήτων σε αυτά τα σημεία εισόδου, καθώς και να εκχωρεί υπό προϋποθέσεις δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα χωρίς αντάλλαγμα σε πελάτες της, μέχρις ότου η δυναμικότητα που δεσμεύει η ΔΕΠΑ ανά σημείο εισόδου περιοριστεί σε συγκεκριμένα ποσοτικά όρια.
Επιπλέον, η ΔΕΠΑ έχει δεσμευτεί ότι από 30.06.2017 η συνολική δυναμικότητα που δεσμεύει στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ, όπως και στην Αγία Τριάδα (LNG-Ρεβυθούσα), δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένα ποσοτικά όρια. Με τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις, το ποσοτικό κατ’ ανώτατο αυτό όριο αναφορικά με το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο προσαρμόζεται σε ποσοστό 67% της σημερινής συνολικής δυναμικότητας (121.608MWh) του σημείου, ενώ τα ποσοτικά κατ’ ανώτατο όρια αναφορικά με τα λοιπά σημεία εισόδου των Κήπων και της Αγίας Τριάδας (LNG-Ρεβυθούσα) παραμένουν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή σε ποσοστό 55% και 40% της εκάστοτε συνολικής δυναμικότητας του σημείου, αντίστοιχα.
Περαιτέρω, διατηρείται η δυνατότητα δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας και πέραν των προαναφερόμενων ποσοτικών ορίων ανά σημείο εισόδου, εφόσον δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από τρίτο, εντός συντομότερης προθεσμίας δέκα ημερών. Προβλέπεται, τέλος, και η περίπτωση δέσμευσης αδιάθετης δυναμικότητας για την κάλυψη έκτακτων (απρόβλεπτων) αναγκών (αιχμιακή ζήτηση ή ανεπάρκεια πηγών προμήθειας) για χρονική περίοδο έως δέκα ημέρες.

Σύναψη συμβάσεων με πελάτες
Με τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις αποσαφηνίζονται, επίσης, επιμέρους όροι για τη σύναψη από τη ΔΕΠΑ νέων συμβάσεων ή την ανανέωση συμβάσεων με πελάτες της, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που είχαν συμφωνηθεί με προηγούμενη απόφαση (551/2012) ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των πελατών και να παρασχεθεί σε αυτούς αυξημένη ευελιξία. Σχετικώς η ΔΕΠΑ θα δίνει στον εκάστοτε υποψήφιο αντισυμβαλλόμενό της τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης μονοετούς διάρκειας και δεν θα συνάπτει συμβάσεις διάρκειας άνω των 2 ετών με πελάτες που καλύπτουν άνω του 75% των πραγματικών, κατά δήλωση των πελατών περί μη υπέρβασης του ορίου αυτού, ετήσιων αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται.

Παρακαλούμε μην αποστέλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.

Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.